منظپرم اینا بدون پاسخ

منظپرم اینا بدون پاسخ

———————————————-

خیر

———————————————-

متشکرم آخه برای کسرها میگذاشتید
منم تکلیف میدادم

———————————————-

اصلا و ابدا فقط تمرین ها بدون پاسخ بدون شما تمرین ها را اشتباه گرفتین

———————————————-

آها درسته