#مطالعات درس هشتم انرژی را بهتر مصرف کنیم صفحه ی ۳۹ تا ۴۲…

#مطالعات
درس هشتم
انرژی را بهتر مصرف کنیم
صفحه ی ۳۹ تا ۴۲
مدرس:عباس ملک فر