فعالیت ۱ ص ۴۹ ریاضی ششم با کوئیزنرفعالیت ۱ ص ۴۹ ریاضی ششم با کوئیزنر

———————————————-

1091242663_355486

———————————————-

1091242663_355489