#فارسی پایه ششم ابتدایی از درس دهم تا پایان کتاب…

#فارسی پایه ششم ابتدایی
از درس دهم تا پایان کتاب
#بخش_ادبی(قالب شعر، غزل، قصیده، مثنوی، تشبیه، شخصیت بخشی و مناظره)
مدرس: علیرضا ایزدی