عزیزان یه سوال اگه دوعدداعشاربدن مابین آنهاچندعددبنویسیم…

عزیزان یه سوال اگه دوعدداعشاربدن مابین آنهاچندعددبنویسیم ازچه روشی استفاده میشود؟؟
بایدمثل نوشتن چندکسربین دوکسرعمل کنیم ؟؟

———————————————-

1139485125_357250

———————————————-

سلام استادکسررودارم ازشما درمورداعداداعشارسوال کردم میگم باهمون روش بایدپیدا کرد؟

———————————————-

سلام. عزیز اعشار رو به کسر تبدیل کن ??

———————————————-

ممنون ازشما?

———————————————-

1139485125_357265