ضرب وتقسیم عدداعشاری بر ۱۰ با کمک دست ورزی سیروس عباسعلی…

ضرب وتقسیم عدداعشاری بر ۱۰ با کمک دست ورزی
سیروس عباسعلی
مدرس پایه ششم :خانم مالکی
@tadrisnovinkhanommaleki