ضرب اعداد اعشاری با کمک دست ورزی امیرعلی مه آبادی کلاس…

ضرب اعداد اعشاری با کمک دست ورزی امیرعلی مه آبادی کلاس ششم سرکار خانم مالکی خردورز ۲