سوال 6 کسی بلده؟سوال 6 کسی بلده؟

———————————————-

همکار گرامی اگه اشتباه نکنم باید سران اسم جمع باشه

———————————————-

سران درسته

———————————————-

سران

———————————————-

ممنونم
منظورشون از مع جمع هستش؟

———————————————-

بله
دقیقا