سلام دوستان ارجمند ضرب ذهنی اعداد اعشاری در ضرب های ذهنی…

سلام دوستان ارجمند

ضرب ذهنی اعداد اعشاری

در ضرب های ذهنی اعداد اعشاری در ۱۰ ، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و .. . اعداد را بدون اعشار به صورت ذهنی ضرب میکنند بعد در ادامه نکته ای به بچه ها بگید که به تعداد صفرهای این توان های عدد ۱۰ یعنی برای ۱۰ یک رقم ، برای ۱۰۰ دو رقم و برای ۱۰۰۰ سه رقم و … ممیز به سمت راست پیشروی می کند ‌.

به طور مثال
۷/۰۸ × ۱۰= ۷۰/۸
۷/۰۸ × ۱۰۰ = ۷۰۸
۷/۰۸×۱۰۰۰=۷۸۰۰

حالت بعد وقتی یک عدد اعشاری را در ۰/۱و ۰/۰۱ و ۰/۰۰۱ و … ضرب می کنند در واقع این عدد را بر آن ها تقسیم کرده اند چون ۱ دهم یعنی همان ضربدر ۱ به روی ۱۰ و ۱ صدم یعنی همان ۱ به روی ۱۰۰ و … پس باید به تعداد ارقام اعشاری آن ها ممیز عدد اعشاری به عقب برگردد یا پسرفت داشته باشد .

به طور مثال در ضرب عدد صحیح :
۵ × ۰/۱ = ۰/۵
۵ × ۰/۰۱ = ۰/۰۵
۵ × ۰/۰۰۱ = ۰/۰۰۵
،

و در ضرب عدد اعشاری :
۰/۵ × ۰/۱ = ۰/۰۵
چون ۵ دهم خودش ۱ رقم اعشاری دارد و دهم هست و یک رقم اعشاری هم ۰/۱ به آن میدهد پس دو رقم اعشاری میشه یا دهم × دهم میشه صدم
مثال های دیگر :
۰/۰۵ × ۰/۰۱ = ۰/۰۰۰۵
۱/۱۶ × ۰/۱ = ۰/۱۱۶

☆Mahsa Hosseini