دوران ابتدایی معلم دینی مون گفت شماره تلفن خدا رو دارین؟…

دوران ابتدایی معلم دینی مون گفت شماره تلفن خدا رو دارین؟

گفتیم نهههه ?

گفت یادداشت کنید : ۲۴۴۳۴
فرداش اومدیم ، گفتیم آقا ما زنگ میزنیم به این شماره یه خانومه فحش میده فقط

گفت نه احمقا ۲۴۴۳۴ یعنی

۲ رکعت نماز صبح ، ۴ ظهر ، ۴ عصر ، ۳ مغرب ، ۴ عشا

ما: ???

———————————————-

?????