#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۶۱ #فصل سوم #افسانه…

#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۶۱ #فصل سوم #افسانه رحیمی #شهرستان لنگرود

صفحه ۶۱ ، فصل سوم
صفحه ی 61

مدرس:افسانه رحیمی

@Riyaazi4_Afsaneh_Rahimi