#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۶۰ #فصل سوم #افسانه…

#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۶۰ #فصل سوم #افسانه رحیمی #شهرستان لنگرود

صفحه ۶۰ ، فصل سوم
صفحه ی 60

مدرس:افسانه رحیمی

@Riyaazi4_Afsaneh_Rahimi