#تدریس درس هفتم هدیه های،اسمانی،ششم #دست در دست دوست…

#تدریس درس هفتم هدیه های،اسمانی،ششم
#دست در دست دوست
#مدرس -ناجی
#تدریس-مجازی