#تدریس درس ششم نیروی (۱) #علوم ششم #قسمت سوم و آخر همراه…

#تدریس درس ششم نیروی (۱)
#علوم ششم
#قسمت سوم و آخر همراه با فیلم
#مدرس-ناجی

#تدریس-مجازی