#تدریس درس ششم نیروی (۱) #علوم ششم #قسمت دوم همراه با…

#تدریس درس ششم نیروی (۱)
#علوم ششم
#قسمت دوم همراه با فیلم
#مدرس-ناجی

#تدریس-مجازی