#تدریس درس ششم علوم #نیروی (۱) #قسمت اول همراه بافیلم…

#تدریس درس ششم علوم
#نیروی (۱)
#قسمت اول همراه بافیلم
#مدرس-ناجی
#تدریس -مجازی