ببخشید روشی که عامه پسند و با کارایی بالا باشه خود به خود…

ببخشید روشی که عامه پسند و با کارایی بالا باشه خود به خود استقبال میشه و مورد استفاده قرار میگیره دیگه لزومی برای توجیه که نیست

———————————————-

1091242663_355316