چالش جواب کدومهچالش
جواب کدومه

———————————————-

سمت چپ

———————————————-

جواب یک میشه تو ریاضی اولویت داخل پارانتز بعد ضرب و بعد تقسیم

———————————————-

1091242663_355274

———————————————-

راست

———————————————-

نه ۹ میشه. ضرب و تقسیم از سمت چپ

———————————————-

۹
بله اولیت با داخل پرانتزه
بعدش اولیت با ضرب و تقسیمه
ولی از ابتدای جمله نگاه می کنیم.

———————————————-

1091242663_355304

———————————————-

1091242663_355304

———————————————-

1091242663_355304