سلام شب خوش ببخشید میشه لطفا جواب این ها را بدهید لطفا…سلام شب خوش ببخشید میشه لطفا جواب این ها را بدهید لطفا سریع???

———————————————-

لطفا خواهش??

———————————————-

؟؟؟؟؟

———————————————-

کسی جواب نمیده