اینم یکی دیگه از تدریسهای چالشیهاینم یکی دیگه از تدریسهای چالشیه

———————————————-

کیک ۲۰۰ تا بیشتر از کیک باشه ؟؟؟؟؟

———————————————-

۵-۳=۲

۵ ۵۰۰

۳ ۳۰۰

۲ ۲۰۰

۵۰۰ کیک
۲۰۰ شیر

———————————————-

1091242663_355282

———————————————-

موقع نوشتن حواسم نبود داشتم با یکی حرف می زدم وگرنه خودت دیدی در محاسبه اشتباه نکردم

———————————————-

بله پیش میاد