?? گفتم ای دوست? گفتی ای کوفت? گفتم ماه من شو? گفتی برو…

??

گفتم ای دوست?

گفتی ای کوفت?

گفتم ماه من شو?

گفتی برو گم شو?

گفتم از عشق تو بیمارم?

گفتی به جهنم مگه من پرستارم?
?????

?

?????
?????
?????

———————————————-

????????

———————————————-

معشوق اعصاب نداشتا?