?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?فعالیت ۲ و ۳ و ۴ صفحه ۵۸…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?فعالیت ۲ و ۳ و ۴ صفحه ۵۸
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6