?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?فعالیت ۱ صفحه ی ۵۸ ?مدرس:رشاد…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?فعالیت ۱ صفحه ی ۵۸
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6