?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?ضرب مساحتی ?مدرس:رشاد عزیزی ❇️…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?ضرب مساحتی
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6