?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?حل یک سوال مهم از مسائل فصل اعشار…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?حل یک سوال مهم از مسائل فصل اعشار
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6