?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?تقسیم اعشار با تبدیل به کسر و…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?تقسیم اعشار با تبدیل به کسر و کسرهای مساوی
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6