?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?تقسیم اعشار بر عدد طبیعی به وسیله…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?تقسیم اعشار بر عدد طبیعی به وسیله ی شکل
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6