#پ_2605 #تقسیم_کسرها_به_کمک_شکل فرض کنید بخواهیم برای…

#پ_2605

#تقسیم_کسرها_به_کمک_شکل

فرض کنید بخواهیم برای تقسیم

3/5÷2/3

شکل بکشید‌.

ابتدا یک مستطیل رسم کنید و یک ضلع،
مثلا عرض را به تعداد مخرج کسر اول ،
یعنی 5

به 5 قسمت مساوی تقسیم کنید

و 3 قسمت آن را را رنگ کنید( به اندازه صورت آن)

حال باید کسر 2/3
راروی ضلع دیگر ( طول) نشان دهیم.

پس ضلع دیگر را به 3 قسمت مساوی تقسیم کرده و 2 واحد آن را هاشور می زنید.

با این کار شکل به 15 قسمت مساوی تقسیم شده است.

نکته مهم این است که باید ببینید چند قسمت از کل شکل هاشور خورده است؟

مشخص می شود که 10 قسمت از کل شکل هاشور خورده است.

این یعنی واحد جدید یا حاصل نهایی ما مخرجش 10 خواهد بود.

این یعنی 2/3 از کل شکل ما برابر 10 است.

حال باید ببینید درکسر اولی چند تا 2/3

وجود دارد.

یعنی قسمت های رنگ شده را بر اساس شکل ده قسمتی( واحد جدید) بنویسید.

9 قسمت از شکل رنگی است و چون واحد جدیدما 10 قسمتی است پس حاصل

3/5÷2/3

برابر 9/10 خواهد بود.

《امانتدارباشیم》

@mahdiahmadileedari
@riazieducation96