نه بایدن نه ترامپ فقط حسن کلید ساز❗️خیلی عالیه ببینید…

نه بایدن نه ترامپ فقط حسن کلید ساز❗️خیلی عالیه ببینید وبخندید ترامپ میگه آمریکا رو بدیم.دست حسن کلید ساز????
????