نسبت باید دو عدد گفته بشه پس اینجا نسبت یک به چهار حساب…

نسبت باید دو عدد گفته بشه پس اینجا نسبت یک به چهار حساب می کنیم حالا اگر عدد کوچکتر دوازده در نظر بگیریم ضربدر چهار میشه چهل و هشت که زوج هم هست .می تونیم ازراه جدول تناسب هم حل کنیم .اگر دوازده را عدد بزرگتر در نظر بگیریم عدد کوچکتر میشه سه که عددی فرده واشتباه میشه

———————————————-

ممنونم

———————————————-

???