سلام ? وقتتون بخیر می شه در این جمله ها « علی کتاب را از…

سلام ? وقتتون بخیر
می شه در این جمله ها « علی کتاب را از روی میز برداشت و به ابوالفضل داد» نهاد گزاره را مشخص کنید؟

———————————————-

میشه لطفا اینو بگید…

———————————————-

سلام علی

———————————————-

« و به ابوالفضل داد» نمیشه جمله دوم و نباید براش نهاد مشخص کنیم؟

———————————————-

اونم نهادش علی هست

———————————————-

اها ممنونم??