سلام لطفابه این دو سوال جواب دهیدسلام
لطفابه این دو سوال جواب دهید

———————————————-

اولی ۳

———————————————-

دومی ۴

———————————————-

اکتشافات ۲ بار جمع شده و غلطه

———————————————-

حاکم با ان فارسی جمع شده

———————————————-

کشف جمع هست ؟

———————————————-

لطفا سوال 17 را هنمایی کنید
ممنون

———————————————-

جواب 17 کدام گزینه میشود و چرا ??