#دستور_زبان #هشت_راه #ترکیب_وصفی_اضافی ✍@shasomiyha123

Download

#دستور_زبان
#هشت_راه
#ترکیب_وصفی_اضافی

✍@shasomiyha123