#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۵۹ #فصل سوم #افسانه…

#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۵۹ #فصل سوم #افسانه رحیمی #شهرستان لنگرود

صفحه ۵۹ ، فصل سوم
صفحه ی 59

مدرس:افسانه رحیمی

@Riyaazi4_Afsaneh_Rahimi