پاسخ سوال ۱۳ رو میخواستم همکاران عزیز؟پاسخ سوال ۱۳ رو میخواستم همکاران عزیز؟

———————————————-

البته روی سوال یه اشکالی داره شعاع دوچرخه ۰/۳۵متربایدنوشته می شد،ابتداشعاع رادر۲ضرب میکنیم تاقطربه دست بیادکه میشه۰/۷۵،بعداقطررادرعددپی ضرب می کنیم میاد۲/۳۵۵،حالاکه محیط دایره روداریم ضربدر۲۰۰می کنیم جواب میشه۴۷۱متر

———————————————-

ابتداشعاع رودر۲ضرب می کنیم تاقطربدست بیادکه میشه۰/۷،بعدقطررادرعددپی ضرب میکنیم میاد۲/۱۹۸،بعدمحیط رودر۲۰۰ضرب می کنیم میاد۴۳۹/۶متر

———————————————-

1062046817_87998

———————————————-

1062046817_88001

———————————————-

1062046817_88002