#هدیه درس ششم سیمای خوبان قسمت دوم انجام فعالیت های صفحه…

#هدیه
درس ششم
سیمای خوبان
قسمت دوم
انجام فعالیت های صفحه ی ۴۰تا۴۳
مدرس :عباس ملک فر