فصل 7 ورزش و نیرو (2) هدف فصل: ادامه فصل 6 و آشنایی بیشتر…

فصل 7
ورزش و نیرو (2)
هدف فصل: ادامه فصل 6 و آشنایی بیشتر با مفهوم نیرو و تاثیر آن در زندگی
اولین نیرویی که در کتاب به آن پرداخته شده گرانش (جاذبه) است. گرانش نیرویی است که سبب میشود ما در هوا معلق نشویم و سبب چرخش سیارات منظومه شمسی به دور خورشید و ماه به دور زمین میشود. (هفته پیش در این زمینه مفصل بحث شده)
کتاب در صفحه 54 جمله ای ذکر کرده که گنگ است: نیروی جاذبه ای که زمین به هر جسم وارد میکند، وزن جسم نامیده میشود.
وزن جسم در واقع عبارت است از جرم جسم ضربدر شتاب گرانشی زمین. در واقع نشان دهنده تاثیر نیروی گرانش زمین بر هر جسمی است.
w=mg
w وزن
m جرم جسم
g شتاب گرانشی زمین
شتاب گرانشی زمین تقریبا برابر با 10 متر بر مجذور ثانیه است.
فکر کنید صفحه 54، به دو پدیده ای اشاره میکند که نشان از وجود جاذبه زمین دارد: جاری شدن آب به سمت پایین با باز کردن شیر آب و حرکت تند اسکی باز در سرازیری