سلام فرق نیروی گرانش و وزن چیه؟

سلام
فرق نیروی گرانش و وزن چیه؟

———————————————-

نیروی گرانش نیرویی که از طرف زمین بر جرم جسم وارد می شود
حالا مقدار این نیرو قابل اندازه گیری هست این نیرو را با کمیتی به نام وزن اندازه می گیریم
مقدار نیرویی که از طرف زمین بر جرم جسم وارد می شود را وزن جسم می گوییم

———————————————-

خب نیرو از طرف زمین وارد شد و اندازه گرفتیم پس یکی هستن با این تعریف

———————————————-

زمین تمام اجسام را با نیروی گرانش به سمت خود می کشد

———————————————-

وزن یک نیرو هست کمیت اندازه گیری نیست

———————————————-

سلام ،وزن برابر است با جرم ضرب در نیروی گرانشی

———————————————-

وزن کمیت است ..در فیزیک هر مقیاس قابل اندازه گیری را کمیت می گوییم

———————————————-

بله درسته این مطلب حالا چجوری برای بچه ها توضیح بدیم

———————————————-

برای پایه ششم توضیح ندهید