تدریس کتاب #علوم ششم فصل #ششم #ورزش_و_نیرو مبحث #اثر_نیرو…

تدریس کتاب #علوم ششم
فصل #ششم
#ورزش_و_نیرو
مبحث #اثر_نیرو

صفحه ۴۱ تا ۴۲

آموزگار حامد زمانی