#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۵۶ #فصل سوم #افسانه…

#تدریس مجازی #ریاضی چهارم #صفحه ی ۵۶ #فصل سوم #افسانه رحیمی #شهرستان لنگرود

صفحه ۵۶ ، فصل سوم
صفحه ی 56

مدرس:افسانه رحیمی

@Riyaazi4_Afsaneh_Rahimi