بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم تا دیده ی من بر رخ…

بردوخته ام دیده چو باز از همه عالم
تا دیده ی من بر رخ زیبای تو باز است

———————————————-

چون به معنای مثل ومانند
مانند باز به همه عالم چشم دوخته ام

———————————————-

بزرگواری کردین … ممنون

———————————————-

متشکر