ببخشید یسوال داشتم تو مصرع بینداخت چون باد خم کمند که…

ببخشید یسوال داشتم تو مصرع بینداخت چون باد خم کمند که آرایه تشبیه داریم
ارکان تشبیه چی میشه……

———————————————-

کمند چون باد

———————————————-

اینو میدونم یعنی کمند مشبه و باد مشبه به و سرعت میشه وجه شبه……

———————————————-

سلام
خم کمند مشبه
باد مشبه به
چون ادات تشبیه
وجه شبه سرعت بسیار

———————————————-

اره و چون هم ادات تشبیه

———————————————-

سپاس

———————————————-

ممنون