ارزشیابی درس هفت هدیه های آسمانی ?? به سوالات زیر پاسخ…

ارزشیابی درس هفت هدیه های آسمانی ??

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

یک ……چرا علامه حلی نام آن شخص ناشناس را نپرسیدند؟

دو….چرا علامه حلی سوالاتی را که ذهنش را مشغول کرده بود از آن مرد ناشناس پرسید ؟

———————————————-

1091242663_354833