معلمم

معلمم

———————————————-

خیالتون راحت
میشه فضول
اگر شک دارید به فرهنگ لغت دهخدا مراجعه کنید و فضول را سرچ‌کنید؛ نوش جِ فضل

———————————————-

ممنونم
اخه از لحاظ معنی فضول یعنی کنجکاوی
فضل یعنی بخشش

———————————————-

فضایل جمع فضیلت
فضول چندین‌معنی داره. در فارسی به معنای دخالت و کنجکاوی…و البته معانی دیگری هم داره.

———————————————-

فضایل جمع فضیلت
فضول چندین‌معنی داره. در فارسی به معنای دخالت و کنجکاوی…و البته معانی دیگری هم داره.