? متن آموزنده برای زندگی? شخصی گرسنه بود برایش کلم…

? متن آموزنده برای زندگی?
شخصی گرسنه بود برایش کلم آوردند…
اولین بار بود که کلم می دید .
با خود گفت : حتما میوه ای درون این برگها است ‌.

اولین برگش‌ را کند تا به میوه برسد
اما زیرش به برگ دیگری رسید . و زیر آن برگ یک برگ دیگر و…

با خودش گفت : حتما میوه ی ارزشمندی است که اینگونه در لفافه اش نهادند . . . !
گرسنگی اش افزون شد و با ولع بیشتر برگها را میکند و دور می ریخت .

وقتی برگها تمام شدند متوجه شد میوه ای در کار نبود!
آن زمان بود که دانست کلم مجموعه ی همین برگهاست…

ما روزهای زندگی را تند تند ورق می زنیم و فکر می کنیم چیزی اونور روزها پنهان شده که باید هرچه زودتر به آن برسیم

درحالی که همین روزها آن چیزی است که باید دریابیم و درکش کنیم . . .

و چقدر دیر می فهمیم که بیشتر غصه‌هایی که خوردیم ،
نه خوردنی و نه پوشیدنی بود
فقط دور ریختنی بود . . . !

زندگی ، همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیم . بنابراین قدر فرصت ها را ثانیه به ثانیه و ذره به ذره بدانیم .