مسند:درزبان شیرین فارسی فعل ها دو دسته اند: یا خاص هستند…

مسند:درزبان شیرین فارسی فعل ها دو دسته اند: یا خاص هستند که به آنها غیر اسنادی گویند یا اسنادی هستند .فعل های خاص یا غیر اسنادی ،افعالی هستند که اتفاق افتادن عملی را بیان می کنند .پس فعل غیر اسنادی کارش گزارش دادن وقوع و انجام کاری به طور ویژه است بنابراین نهادش در جمله عملی را انحام می دهد .مثل محسن خندید . خندید غیر اسنادی است که عمل خندیدن محسن را گزارش داده است به دیگر سخن خندید ن،عمل خاصی است که از محسن سرزده است ؛پس فعل خاص یا غیر اسنادی است .دیگر فعل های خاص یا غیر اسنادی عبارتند از :زد،رفت،برد،خورد،گرفت ،شنید ،پوشید ،نشست و………اما فعل اسنادی :وقوع و اتفاق افتادن کاری را گزارش نمی دهد بلکه چیزی رابه چیز ی ،یا به کسی نسبت می دهد . این فعل ها عبارتند از : بود،نبود،بوی،باشی،نباشد،می باش،نباش،شد،نشد،می شد،شود،می شود،نشود ،نمی شود،شو،مشو،نشو،است،نیست،شده است ،خواهدشد،شده بود،خواهد بود،باد،مباد،گشت،نگشت،نمی گشت،گردید ،نگردید ،نمی گردد

مسند چیست و چگونه آن را پیدا می کنیم ؟ مسند صفت یا حالتی است که بوسیله ی یکی از فعل های اسنادی بالا ،به نهاد جمله نسبت داده می شود ؛بنابراین مسند معنادهنده و تکمیل کننده ی معنی تمام فعل های اسنادی است و درواقع نزدیکترین نقش دستوری به فعل جمله است بدون هیچ نشانه و نقش نمایی. مسند را در جمله چگونه پیدا می کنیم ؟برای یافتن مسند ،کافی است ابتدا فعل جمله را بیابیم و دقت کنیم که آیا فعل مسند خواه و اسنادی هست یا خیر؟؟؟؟ حال اگر اسنادی بود،نهاد آن را پیدامی کنیم ،سپس بین نهاد و فعل اسنادی،پرسش (چه،چه طور،چگونه،چه جور و….)رامطرح می کنیم هر چه بدست آید ، گروه مسندی است .مانند:هوابارانی است.هواچه طوراست؟جواب: بارانی مسند
نکته :فعل های اسنادی گاهی به صورت کوتاه و شکسته و مخفف می آیند مانند :م معادل هستم ،ی معادل هستی،یم معادل هستیم ،ید معادل هستید،ند معادل هستند .نمونه را . تو آشنایی .یعنی،تو آشناهستی . ی مخفف هستی و آشنا مسند جمله است . کردها باوفاویند.کرد ها چه جورهستند؟باوفا ،مسند جمله است ند معادل هستند
نکته :اگر افعال اسنادی چیزی را به نهاد نسبت ندهند ومعنایی غیر از خودشان داشته باشند،دیگر مسند خواه نیستند و غیر اسنادی بشمار می روند بدین ترتیب :فعل “گشت”به معنی جست و جوکردن و چرخیدن باشد ،غیر اسنادی است .مثلا مادر گرد خانه گشت .(جست و جو کرد).مادر نهاد،گرد خانه متمم قیدی،گشت فعل غیر اسنادی یا خاص .بنابراین مسندی وجود ندارد . فعل های (است ، هست ،بود)اگر به معنی وجود داشتن،حضورداشتن،قرارداشتن باشند ،غیر اسنادی هستند و مسند خواه نیستند .مثال .اودر کلاس است .(است اینحا یعنی حضوردارد ،پس غیر اسنادی است).اونهاد،در حرف اضافه ،کلاس متمم است . یا گندم در انبار بود.بود یعنی وجودداشت غیر اسنادی است .گندم نهاد،در حرف اضافه ،انبار متمم .

نکته :فعل “شد”اگر معنای “رفت”بدهد ،غیر اسناد اسنادی است .او به گورستان شد .(شد در معنی رفت)،غیر اسنادی است .

نکته ؛گاهی حرف اضافه ومتمم ،جای مسند را اشغال می کنند ،دراین صورت مجموعه ی (حرف اضافه و متمم) را باهم مسند جمله می گیریم .مانند .رضا از ورزشکاران خوب شهرستان است .رضانهاد،چه جوراست؟ از ورزشکاران خوب شهرستان مسند،است فعل اسنادی است .اما بدون حرف اضافه (اسم)را به تنهایی متمم می نامیم .ورزشکاران خوب شهرستان متمم است . لازم به ذکراست که وقتی فعل اسنادی باشد ،ما بیشتر به متمم نیاز داریم تا مسند
نکته :گاهی (چه،که،چگونه)مسند جمله واقع می شوند .مانند :چیست این سقف ساده ی بسیار نقش .این سقف ساده ی بسیار نقش،چه جوراست؟جواب چه، مسند جمله است .
نکته : مسند همیشه یک واژه نیست ،گاهی مسند یک گروه پرواژه و طولانی است .مثال :پیامبر ،کامل ترین و داناترین انسان طول تاریخ است. پیامبر چه طور است؟کامل ترین وداناترین انسان طول تاریخ که مسند جمله می باشد .یا ایران سرزمین سعدی و حافظ وگل و بلبل است .

نکته :هرگاه “نمودن”به معنای “به نظر رسیدن”باشد،فعل اسنادی حساب می شود .او عاقل می نمود .اونهاد،عاقل مسند،نمود فعل اسنادی در معنای به نظر رسیدن .

———————————————-

بزرگوار بابت توضیحات جامع جنابعالی متشکریم?

———————————————-

ممنونم بزرگوار لطف فرمودین?