زمان فعل ها و کاربرد آنها ????: قابل توجه تمامی پایه ها…

زمان فعل ها و کاربرد آنها ????:

قابل توجه تمامی پایه ها (هفتم ،هشتم و نهم)

???انواع فعل ماضی:

۱- ماضی ساده ‌: بن ماضی + شناسه های ماضی ?نوشتم

۲- ماضی استمراری: می+ ماضی ساده ? می نوشتم

۳-ماضی بعید : صفت مفعولی + بود + شناسه ? نوشته بودم

۴- ماضی التزامی : صفت مفعولی + باش+ شناسه ? نوشته باشم

۵- ماضی نقلی: صفت مفعولی+ ام ،ای،است،ایم،اید،اند ? نوشته ام

۶- ماضی مستمر : داشت +شناسه+ ماضی استمراری? داشتم می نوشتم

???انواع فعل مضارع:

۱_مضارع ساده:بن فعل مضارع +شناسه های مضارع ? روم
۱- مضارع اخباری : می + بن مضارع+ شناسه ? می روم

۲- مضارع التزامی : ب + رو مضارع + شناسه? بروم

۳- مضارع مستمر : دار+ شناسه+ مضارع اخباری ?دارم می روم

?آینده : خواه +شناسه+ بن ماضی ? خواهد نوشت

?کاربرد افعال :
۱- ماضی ساده: بیان کاری که در گذشته بطور کامل انجام گرفته است

۲- ماضی استمراری: بیان کاری که در گذشته بطور پیوسته ادامه داشته است

۳-ماضی بعید : بیان کاری که در گذشته پیش از کار دیگر اتفاق افتاده است

۴- ماضی التزامی : بیان کاری در گذشته همراه با احتمال،الزام و آرزو

۵- ماضی نقلی : بیان کاری که در گذشته انجام گرفته ،ولی گوینده شاهد آن نبوده و صورت نقل قول دارد

۶- ماضی مستمر : بیان کاری که در گذشته همزمان با کار دیگری صورت گرفته است

۷- مضارع اخباری : بیان حقایق کلی و مطالب علمی ،،بیان کاری که در آینده انجام خواهد پذیرفت

۸- مضارع التزامی : برای بیان احتمال ،الزام و آرزو در آینده

۹-مضارع مستمر : بیان کاری که هم اکنون در حال جریان است.

۱۰- مستقبل: بیان کاری که از این پس انجام خواهد پذیرفت .