1139485125_3564711139485125_356471

———————————————-

اینا تو کتاب هست

———————————————-

این

———————————————-

تو کتاب هست عزیز انواع پلاستیک منشا مواد،نفتی
کاغذ درخت