1139485125_3564591139485125_356459

———————————————-

میشه زود بگید

———————————————-

۶×۶۰=۳۶۰+۴۰=۴۰۰
دقیقه
۴×۶۰=۲۴۰
دقیقه
۴۰۰ ۶۰۰ ۲۴۰×۶۰۰
۲۴۰ @=——————-=۲۴۰
۴۰۰
در ۴ساعت ۲۴۰کیلومتر طی میکنه