?ریاضی ششم ?فصل اعشار ?تمرین ۵ صفحه ی ۵۵ ?مدرس:رشاد عزیزی…

?ریاضی ششم
?فصل اعشار
?تمرین ۵ صفحه ی ۵۵
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6